ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 106
เอกสารประกอบแผ่นงานที่ 4-5 LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 80
บันทึกรายงาน PLC ภาคเรียนที่2-2561 (ว.ปธ.13) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 91
บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 104
ว.ปธ.14 บันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 118
ว.ปธ.12 แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 133
ว.ปธ.11 บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ แต่ละภาคเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 104
ว.ปธ.10 บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม อบรม สัมมนา แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 109
ว.ปธ.09 บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 103
ว.ปธ.08 บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 113
ว.ปธ.07 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 756.53 KB 100
ว.ปธ.06 บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 91
ว.ปธ.05 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 94
ว.ปธ.04 บันทึกข้อความ สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-60 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 102
ว.ปธ.03 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 94
ว.ปธ.02 บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 106
ว.ปธ.01 บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 90
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21_2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.34 KB 569
3.1 เอกสารประกอบ LOGBOOK PRT--3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 130
3. LOGBOOK PRT--3 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 123
2.แผนการขับเคลื่อน PLC PRT--2 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 154
1.คำสั่งขับเคลื่อน PLC Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 90
ตัวอย่างการวางแผนจัดการเรียนรู้(เอกสารอบรม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 547.38 KB 163
ลักษณะเด็กบกพร่อง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 137
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนในชุมนุมต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146.46 KB 191
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.45 KB 160
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 163
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สรุปชุมนุมที่เปิดสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.47 KB 172
รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.9 KB 150
ไฟล์การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เฉพาะรายการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 334.75 KB 139
สรุปการมีที่เรียนของนักเรียนชัั้นม.6 และเปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 337
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.68 KB 150
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.31 KB 150
วิธีการดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.72 KB 194
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 231
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 493
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 510
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 547
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 514
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 562
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 200.45 KB 184
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 428
กลุ่มบริหารบุคคล
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 55
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 79
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 101
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 93
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 470
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 1481
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 289
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 131
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 142
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 146
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 167
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 144
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 133
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 141
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 144
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 164
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 162
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 267
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 154
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 147
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 174
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 186
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 176
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 169
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 786
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 168
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 190
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 204
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 893
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 185
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 196
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 133
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 173
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 185
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 278
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 17
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 11
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 12
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 16
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 13
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 11
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 20
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 14
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 16
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 17
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 15
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 19
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 142
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 134
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 330
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 147
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 221
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 349
โปรแกรม SCANTOOL 488
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
คำสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.65 KB 24
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 168
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 58
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 105
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 108
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 129
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 111
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 110
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 114
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 121
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 120
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 119
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 198
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 116
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 120
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 112
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 114