ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 68
เอกสารประกอบแผ่นงานที่ 4-5 LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 56
บันทึกรายงาน PLC ภาคเรียนที่2-2561 (ว.ปธ.13) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 54
บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 53
ว.ปธ.14 บันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 90
ว.ปธ.12 แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 103
ว.ปธ.11 บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ แต่ละภาคเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 73
ว.ปธ.10 บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม อบรม สัมมนา แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 82
ว.ปธ.09 บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 74
ว.ปธ.08 บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 78
ว.ปธ.07 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 756.53 KB 75
ว.ปธ.06 บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 66
ว.ปธ.05 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 70
ว.ปธ.04 บันทึกข้อความ สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-60 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 77
ว.ปธ.03 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 68
ว.ปธ.02 บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 73
ว.ปธ.01 บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 65
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21_2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.34 KB 166
3.1 เอกสารประกอบ LOGBOOK PRT--3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 99
3. LOGBOOK PRT--3 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 101
2.แผนการขับเคลื่อน PLC PRT--2 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 94
1.คำสั่งขับเคลื่อน PLC Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 65
ตัวอย่างการวางแผนจัดการเรียนรู้(เอกสารอบรม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 547.38 KB 134
ลักษณะเด็กบกพร่อง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 113
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนในชุมนุมต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146.46 KB 164
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.45 KB 136
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 127
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สรุปชุมนุมที่เปิดสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.47 KB 137
รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.9 KB 129
ไฟล์การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เฉพาะรายการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 334.75 KB 115
สรุปการมีที่เรียนของนักเรียนชัั้นม.6 และเปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 309
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.68 KB 124
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.31 KB 129
วิธีการดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.72 KB 155
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 170
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 445
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 462
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 456
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 454
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 488
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 200.45 KB 163
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 367
กลุ่มบริหารบุคคล
คำสั่งมอบหมายงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 693.37 KB 26
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 59
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 67
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 57
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 449
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 1140
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 275
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 117
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 127
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 136
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 152
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 131
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 125
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 131
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 134
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 156
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 149
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 245
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 142
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 137
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 162
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 165
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 166
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 160
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 776
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 157
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 181
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 191
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 791
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 176
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 184
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 122
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 162
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 173
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 264
กลุ่มกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 15 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.17 KB 7
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 14 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.11 KB 5
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.49 KB 4
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 12 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.29 KB 10
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.08 KB 7
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.02 KB 6
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.2 KB 8
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 6
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.01 KB 7
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.39 KB 7
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.64 KB 7
บันทึกข้อความสรุปเวรประจำวัน 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.99 KB 8
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 126
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 121
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 313
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 128
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 204
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 259
โปรแกรม SCANTOOL 478
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 153
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 50
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 94
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 95
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 112
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 101
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 99
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 99
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 111
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 110
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 107
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 171
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 105
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 109
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 104
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 103