ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 36
เอกสารประกอบแผ่นงานที่ 4-5 LOGBOOK ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 33
บันทึกรายงาน PLC ภาคเรียนที่2-2561 (ว.ปธ.13) Word Document ขนาดไฟล์ 279.5 KB 30
บันทึกขอจัดตั้งกลุ่ม PLC ภาคเรียนที่ 2-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 100.5 KB 26
ว.ปธ.14 บันทึกการนิเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 70
ว.ปธ.12 แผนพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 69 KB 78
ว.ปธ.11 บันทึกข้อความรายงานและสรุปผลการปฏิบัติราชการ แต่ละภาคเรียน ปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 28.01 KB 54
ว.ปธ.10 บันทึกข้อความรายงานตนเองในการประชุม อบรม สัมมนา แข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.24 KB 63
ว.ปธ.09 บันทึกข้อความรายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.05 KB 54
ว.ปธ.08 บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 57
ว.ปธ.07 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 756.53 KB 51
ว.ปธ.06 บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 44
ว.ปธ.05 บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 49
ว.ปธ.04 บันทึกข้อความ สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-60 Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 58
ว.ปธ.03 บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 115.5 KB 50
ว.ปธ.02 บันทึกข้อความขออนุมัติการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 53
ว.ปธ.01 บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง การพัฒนา และประเมินผลการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 44
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด เกณฑ์ ว21_2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.34 KB 81
3.1 เอกสารประกอบ LOGBOOK PRT--3.1 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 68
3. LOGBOOK PRT--3 Word Document ขนาดไฟล์ 205 KB 80
2.แผนการขับเคลื่อน PLC PRT--2 Word Document ขนาดไฟล์ 137 KB 58
1.คำสั่งขับเคลื่อน PLC Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 47
ตัวอย่างการวางแผนจัดการเรียนรู้(เอกสารอบรม) RAR Archive ขนาดไฟล์ 547.38 KB 113
ลักษณะเด็กบกพร่อง Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 94
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนในชุมนุมต่างๆ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 146.46 KB 135
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.45 KB 117
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รูปเล่ม Word Document ขนาดไฟล์ 106.69 KB 106
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สรุปชุมนุมที่เปิดสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 246.47 KB 117
รายชื่อนักเรียนแบ่งตามชุมนุมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.9 KB 107
ไฟล์การแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เฉพาะรายการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 334.75 KB 95
สรุปการมีที่เรียนของนักเรียนชัั้นม.6 และเปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.38 KB 291
สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.68 KB 104
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ประจำปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.31 KB 108
วิธีการดาวน์โหลดเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.72 KB 131
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.6 140
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.5 421
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.4 429
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.3 435
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.2 431
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว ม.1 466
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 200.45 KB 143
แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 190.5 KB 342
กลุ่มบริหารบุคคล
วฐ. 1-3 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 39
ปก ID Plan ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ Word Document ขนาดไฟล์ 139.07 KB 45
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 38
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 426
เอกสารการกรอกข้อมูลรายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.62 MB 910
ไฟล์กรอกข้อมูลจ่ายตรงเงินเดือน ครู ลูกจ้างประจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.68 KB 257
ร่าง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 121 KB 95
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พศ.2558 (รร.1) Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 108
คู่มือประชาชน ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.78 KB 117
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.68 KB 134
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.31 KB 113
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.83 KB 106
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.79 KB 113
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 102.02 KB 115
คู่มือประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.33 KB 137
คู่มือ TEPE Online Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1011.72 KB 129
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 654 KB 226
บค.14 ติดต่อราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.79 KB 124
บค.13 แบบฟอร์มเพิ่มวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.61 KB 118
บค.12 ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 144
บค.11 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.44 KB 143
บค.10 ใบลากิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.36 KB 145
บค.09 ใบลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 140
บค.08 แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 869.82 KB 757
บค.07 บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.4 KB 140
บค.06 แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.07 KB 161
บค.05 ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.91 KB 170
บค.04 บันทึกข้อความขออนุญาตไปกิจธุระส่วนตัวในเวลาราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82 KB 734
บค.03 บันทึกข้อความขอเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.1 KB 156
บค.02 บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81 KB 165
กลุ่มบริหารทั่วไป
แนวทางค่านิยม 12 ประการ Word Document ขนาดไฟล์ 337.5 KB 103
ภาพคณะครู 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 143
ภาพคณะครู 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.02 MB 155
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 461.67 KB 242
กลุ่มกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 108
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 100
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 294
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 110
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 134.5 KB 183
คู่มือโปรแกรม scan tool Word Document ขนาดไฟล์ 953.5 KB 227
โปรแกรม SCANTOOL 456
กลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 449.5 KB 125
กลยุทธ์ Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 25
ภาคผนวก Word Document ขนาดไฟล์ 14.27 KB 73
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 73
การรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.98 KB 91
คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 15.6 KB 80
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 78
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 77
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘๑ Word Document ขนาดไฟล์ 106.09 KB 91
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา-๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 713.28 KB 92
แบบประเมินคุณภาพด้านต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 24.82 KB 87
แบบประเมิน4มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 45.32 KB 139
คำสั่งการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ-ปีการศึกษา-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 86
ร่างประกาศ Word Document ขนาดไฟล์ 83.72 KB 90
เทียบเคียง Word Document ขนาดไฟล์ 27.77 KB 84
Guideline-for-School Word Document ขนาดไฟล์ 23.46 KB 85