โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปางในปัจจุบัน ชื่อเดิมโดยทางจังหวัดตั้งชื่อโรงเรียนให้ว่า โรงเรียนงาววิทยาตามหนังสือ ที่ ศธ 892/2506 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2506 เป็นโรงเรียนที่เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 มีนักเรียนจำนวน 41 คน ครู 2 คน เนื่องจากเดิมอำเภองาว มีโรงเรียนที่เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญโรงเรียนเดียว คือ โรงเรียนดอนไชยวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ มีสถานที่คับแคบไม่พอเพียงที่จะรองรับนักเรียนได้เรียนทั้งอำเภอ ผู้ปกครองส่วนหนึ่งจึงต้องส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างท้องถิ่น ได้รับความเดือดร้อนในที่พักอาศัยตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนของบุตรหลานนับว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณเป็นจำนวนมาก เจ้าคณะอำเภองาว ในสมัยนั้นคือ พระครูวิฑิตธรรมคุณและศึกษาธิการอำเภองาว นายองอาจ  อาจอง ได้ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องเหล่านี้นี้จึงได้ดำริที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญของรัฐบาลขึ้นในท้องถิ่น โดยได้ร่วมดำเนินการเตรียมการไปตามลำดับไว้ล่วงหน้าไว้หลายเรื่องคือการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน ทางคณะกรรมการอำเภอร่วมกับประชาชน ได้มอบที่ดินให้ 36 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระหว่างตำบลหลวงเหนือกับตำบลบ้านแหง   เมื่อวันที่  8  มีนาคม  พ.ศ.  2505 การจัดหาทุนสำหรับใช้ในการก่อสร้าง  ทางคณะกรรมการอำเภองาว ได้อาราธนาพระครูวิฑิตธรรมคุณ  เจ้าคณะอำเภองาวในสมัยนั้น ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใส ศรัทธาของประชาชนเป็นประธานในการจัดหาทุนดังกล่าว โดยการร่วมบริจาคและขอบริจาคจากประชาชนได้เงินทุนทั้งสิ้น   231,662.42   บาท  (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)  และได้จากงบประมาณที่กรมสามัญศึกษาจัดให้อีก 245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินก่อสร้างทั้งสิ้น  476,662.42 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) การก่อสร้างอาคารเรียน  ได้กำหนดการก่อสร้างตามแบบพิเศษ  ขนาดกว้าง  8  เมตรยาว  54  เมตร  เป็นอาคารตึก  2 ชั้น  10  ห้องเรียน  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2504  โดยมีนายสุบิน  เกษทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ในปลายปี  พ.ศ.  2508  ศึกษาธิการอำเภองาว  และคณะกรรมการศึกษาโรงเรียน  ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนงาววิทยา เป็น  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้เมื่อพ.ศ. 2509  จนถึงปัจจุบัน  ปี พ.ศ. 2517  โรงเรียนได้รับโอนครู  นักเรียนโรงเรียนงาวประชาอุทิศ  (โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายของกรมสามัญศึกษา)  เข้ามารวมเป็นโรงเรียนเดียวกันเนื่องจากโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ ปี พ.ศ. 2523  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้พัฒนาการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาที่สำคัญของกรมสามัญศึกษา  ดังนี้       

1. โครงการมัธยมแบบประสม  แบบ  2  (คมส.  2 )  รุ่นที่  5  พ.ศ.  2513

2. โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท(คมช.)รุ่นที่11 เมื่อพ.ศ. 2517  มีอาคารต่างๆที่ได้รับงบประมาณจัดสร้างจนถึงปัจจุบันคือ อาคารเรียนถาวร 4 หลัง  โรงอาหารและหอประชุม

2 หลัง โรงฝึกงาน 2 หลังอาคารอาชีวเกษตร 1 หลัง    ห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียน 6 หลัง  บ้านพักครู 16  หลัง    บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง       

จากผลการดำเนินการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ของข้าราชการครู  คณะกรรมการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  และการสนับสนุนของสมาคมครู-ผู้ปกครองนักเรียน  ประชาชนทั่วไป  จนถึงปีพ.ศ.  2532  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2531 และในปี พ.ศ.  2536   ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มวิชาบัญชี

ปัจจุบันโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาเปิดทำการสอนสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียนรวมทั้งสิ้น 30  ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 804 คน โดยมี นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณคนปัจจุบัน