โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนภัสรา นัดดากุล
ครู คศ.1

นายภูวนาถ สร้อยทอง
ครู คศ.3

นายพินิจ ตาจีน
ครู คศ.2

นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์
ครู คศ.1