ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย ภูวนาถ สร้อยทอง
ครู คศ.2

นางสาวนภัสรา นัดดากุล
ครู คศ.1

นายพินิจ ตาจีน
ครู คศ.2