ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นาย สมพงษ์ อินต๊ะเสน
ครู คศ.3

นาย รัตนวัชร์ บุญลิขิตไชยยา
ครูผู้ช่วย

นาง ทัศนพร นามวงศ์
ครูอัตราจ้าง