ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมการวางแผนดำเนินการประเมินและปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

3. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับคามต้องการของนักเรียนและชุมชน

 

จุดมุ่งหมาย

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

2. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักตนเอง มีทัศนคติ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

4. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

5. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมการวางแผนการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม