โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
          โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพการศึกษา 3 ด้าน (นักเรียน ครู และการบริหารจัดการ) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

          1. มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคนดี
มีปัญญา ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สานต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นพลโลกสู่สากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
          3. มุ่งพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพโดย การบริหารจัดการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

          1. นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ เป็นผู้เรียนรู้และมีจิตวิญญาณในความเป็นครู จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะการใช้เทคโนโลยี
          3. ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้นำ สร้างเครือข่ายการบริหารแบบมีส่วนร่วม