โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรพิน ควรสุวรรณ
ครู คศ.3

นายเสน่ห์ ชุมแสน
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร
ครู คศ.3

นายดุสิต กันทะมา
ครู คศ.3

นายมนตรี รุ่งฉัตร
ครู คศ.3

นายวิชัย วงค์ไชย
ครู คศ.3

นางสาวอรุณีย์ กองนาค
ครู คศ.3

นายภัทรพล ควรสุวรรณ
ครู คศ.3

นางอมรภัค ธรรมสุภา
ครู คศ.2

นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์
ครู คศ.2

นายสนธยา บุญคำ
ครู คศ.2

นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์
ครู คศ.2

นางสาวอาทิติพร แสนจักร
ครู คศ.2

นางพนารุ้ง ดุลยธรรม
ครูอัตราจ้าง