ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

น.ส.เบญจมาภรณ์ จิตมนตรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชฎาพร ยินดี
เจ้าหน้าที่สำนักอำนวยการ

นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายผดุงศักดิ์ จิตมนตรี
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

นางสาวปพิชญา ราชคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน