ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน
ครู คศ.2

น.ส.ดานุมาศ ทิยาว
ครู คศ.1

นางสาวอธิฐาน ปันงาม
ครู คศ.2

นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ
ครู คศ.1