ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

น.ส. อนุธิตา ปวงแก้ว
ครู คศ.3

นาง สุภาพรรณ คงสนุ่น
ครู คศ.3

น.ส. นงนุช จิตตา
ครู คศ.3

น.ส. พัชราภรณ์ บุญเรือง
ครู คศ.2

นางวาทิณี ท้าวใจยา
ครู คศ.1

นางสาวภัชษนัญฑ์ พรมเกษา
ครูผู้ช่วย