โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
ลูกจ้างชั่วคราว

นายณฤทธิ์ อินสัน
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางนิภา เชียงทอง
พนักงานทำความสะอาด

นางประภาพร ศรีนันทา
พนักงานทำความสะอาด

นางภัทรียา เสียงโต
พนักงานทำความสะอาด

นายละคนธ์ กันทะวงค์
นักการภารโรง

นายศุภกรณ์ มันตะนา
นักการภารโรง

นางวรรณา พรมสูตร
งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นายธนโชติ มูลทะมาตย์
พนักงานขับรถ