ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายทวีศักดิ์ กันทา

นาง วรีรัตน์ กันทา

นาย ประสิทธิ์ โสวะ

นาย อดุลย์ ราชคำ