ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายทวีศักดิ์ กันทา
ช่างไม้ 4

นาง วรีรัตน์ กันทา
พนักงานพิมพ์ดีด 2

นาย ประสิทธิ์ โสวะ
ช่างไม้ 4

นาย อดุลย์ ราชคำ
ช่างไฟฟ้า ช 3