ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ
ครู คศ.3

นางสาวภัทิรา กาวินันท์
ครู คศ.1

นายภานุเดช มั่นเหมาะ
ครูอัตราจ้าง

นายผดุงศักดิ์ จิตมนตรี
ครูอัตราจ้าง