โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ
ครู คศ.3

นางกรรณิศา ธิปทา
ครู คศ.3

นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป
ครู คศ.2

นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์
ครู คศ.1

นายธนากร คันใจ
ครู คศ.1