โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
115 หมู่ 5 ถ.ภาณุรังษี  ตำบลหลวงเหนือ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
เบอร์โทรศัพท์ 054261413
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางผ่องพรรณ จิตสง่า
ครู คศ.3

นางธนิตา สูงติวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวอรอนงค์ นามวงค์
ครู คศ.3

นางสาวนาฏหทัย สิทธิบุญ
ครู คศ.2

นางสาวกิตติวรา เมืองมูล
ครู คศ.1

นางเกษมณี อธิรัตนมงคล
ครู คศ.1

นายจารุวัฒน์ ศรีเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวระพีพร อักษร
ครูอัตราจ้าง