ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นาง ผ่องพรรณ จิตสง่า
ครู คศ.3

นางธนิตา สูงติวงศ์
ครู คศ.3

น.ส. อรอนงค์ นามวงค์
ครู คศ.2

นายปฏิจักร ประขัน
ครู คศ.1